Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, dużo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znacznie większa ich część przeznaczona jest na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, jaki do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często właściciele polisolokaty decydują się na jej likwidację przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.

Wyróżnione artykuły